II Liga Juniorów Lublin 2002

       Dru¿ynowe mistrzostwa Polski Juniorów s± spoiwem sportowego systemu klubowego w Polsce. Bez tych rozgrywek byt wielu klubów zajmuj±cych siê m³odzie¿owym sportem szachowym stan±³by pod znakiem zapytania. Na szczê¶cie rozgrywki I i II ligi juniorów, czyli dru¿ynowe mistrzostwa Polski maj± siê dobrze. Dzieje siê tak za spraw± sporej grupy dzia³aczy traktuj±cych swoje zajêcie profesjonalnie.
Przyk³adem mog± s³u¿yæ doskonale zorganizowane i przeprowadzone tegoroczne rozgrywki II ligi juniorów w Lublinie.
       W dniach 16-24.07.2002 (przyjazdy i odprawa techniczna odby³y siê poprzedniego dnia), ekipa organizatorów pod wodz± znanego dzia³acza i sêdziego Zbigniewa Pydy opanowa³a ¿ywio³ sk³adaj±cy siê z 220 juniorów i juniorek oraz poka¼nej liczby opiekunów. W trakcie trwaj±cych 9 dni rozgrywek uczestnicy rozegrali 11 spotkañ, czwartek - 18 lipca oraz sobota - 20 lipca by³y dniami podwójnych rund. Od pocz±tku zawodów panowa³y du¿e, wilgotne upa³y, jednak szczê¶liwie dla graj±cych obfite opady z³agodzi³y aurê i po kilku pierwszych rundach ustali³a siê piêkna, letnia pogoda.
       Uczestnicy zamieszkali w pobliskim 6-piêtrowym hotelu akademickim o dobrym standardzie (dla wielu mniej obeznanych z technik± uczestników wielk± atrakcj± by³a mówi±ca winda, oblegana od rana do nocy, a¿ do pierwszej awarii), posi³ki by³y podawane w odleg³ych o kilka minut drogi jad³odajniach. Obszerna sala sportowa pomie¶ci³a bez trudu 31 startuj±cych zespo³ów, ustawione w przemy¶lany sposób sto³y, oraz dostêpne z kilku stron sali wej¶cia sprawi³y, ¿e gra by³a przyjemno¶ci±. Nawiasem mówi±c miasteczko akademickie w Lublinie stwarza wyj±tkowo dobre warunki dla przeprowadzania masowych imprez szachowych, pozostaje tylko ¿yczyæ organizatorom dobrych pomys³ów na wykorzystanie sprzyjaj±cego otoczenia.
       Biuletyn wydawany na bie¿±co pomaga³ w ¶ledzeniu zawodów i przygotowaniach do partii, gdy¿ zawiera³ tekst pierwszych dwudziestu posuniêæ rozegranych partii. Po kilku dniach od rozpoczêcia zawodów wyniki by³y dostêpne w internecie.
       Zwyciêstwo zas³u¿enie przypad³o dru¿ynie Hetman Koszalin, która zgromadzi³a a¿ 42 pkt. na 66 mo¿liwych.
Poni¿ej próbka twórczo¶ci uczestników mistrzostw.
Derdzikowski,M (2000) - Wengierow,M (2166) [A25]
2 Liga Juniorow (1), 16.07.2002
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 Sf6 4.Gg2 Gb4 5.a3 Gxc3 6.bxc3 0-0 7.e4 d6 8.Se2 Ge6 9.Ha4?

Derdzikowski-Wengierow

Hetman zmierza na manowce, lepsze by³o 9.d3 i np. 9...Hd7 10.0-0 Gh3 11.f4 Gxg2 12.Kxg2 h6 13.f5 Kaderka,R-Palka,M 1999
9...Sd7! Czarne natychmiast wykorzystuj± z³± ocenê pozycji przeciwnika. Otwarcie gry na skrzydle hetmañskim jest dla nich korzystne 10.d3 f5 11.Ge3 Sb6 Skoczek bardziej potrzebny by³ na polu f6. 12.Hc2 Bia³e nie wykorzystuj± nadarzaj±cej siê szansy. Po 12.Hb3 czarny goniec nie móg³ odchodziæ z pola e6, ze wzglêdu na c4-c5+, np. 12...fxe4 13.Gxe4 d5 14.cxd5 Gxd5 15.Gxd5+ Sxd5 12...fxe4 13.Gxe4 Gh3 Manewr, który ma zapobiec roszadzie. W duchu pozycji jest tak¿e 13...Gf5 i np. 14.Gxf5 Wxf5 15.0-0 Wf3 z naciskiem pozycyjnym. 14.d4? Niepewna pozycja bia³ego króla przemawia przeciwko otwieraniu pozycji, byæ mo¿e po 14.Hb3 Kh8 15.a4 szans± by³o zawi±zanie gry na skrzydle hetmañskim. 14...Kh8 15.Gd3 Bia³e mog³y próbowaæ zdj±æ blokadê: 15.Sg1 Hc8 16.c5 Sc4 17.Sxh3
15...d5! Czarne energicznie otwieraj± pozycjê. 16.cxd5 Sxd5 17.0-0-0? Bia³e samobójczo roszuj± skazuj±c króla na bezpo¶redni atak. Nale¿a³o graæ z zimn± krwi± graæ 17.Gxh7 17...Sxe3 18.fxe3 Hg5 Liczne gro¼by szybko zmusz± bia³ego króla do kapitulacji.
19.Hd2 Sa5 20.Kc2 e4 21.Gxe4 Sc4 22.Hc1 He7 23.Kd3 Sd6 24.Gd5 c6 25.Gb3 He4+ 26.Kd2 Wf3 27.Wde1 We8 28.Sf4 Wf2+ 29.Kd1 Gg4+ 30.Se2 Wxe2 0-1

Wyniki koñcowe zawodów.

M. Klub		    Miejscowo¶æ	  Pkt.	Dod.
1. SZKS HETMAN,	    Koszalin		  42	19.0
2. JAWORZNICKI KLUB SZACHOWY, Jaworzno		  39.5	15.0
3. MDK CARBON BLACK,	    Jas³o		  37	14.0
4. KKS "POLONIA",	    Wroc³aw		  37	12.0
5. KS "CARBO",		    Gliwice		  36.5	15.0
6. LKS WIS£A,		    Strumieñ		  36	15.0
7. POLONIA,		    Warszawa		  35.5	12.0
8. GKSZ SOLNY,		    Zieleniewo	  35	15.0
9. "MOSIR-BUDOSAK",	    Zabrze		  35	 9.0
10. UKS "TAMA-JANTAR",	    Pruszcz Gdañski	  34.5	14.0
11. UKS MDK 1 - HETMAN,	    Bydgoszcz	  34.5	14.0
12. GÓRNOWIA SMAK EKO,	    Górno		  34.5	13.0
13. ODRODZENIE,		    Kozuchów		  34.5	12.0
14. ROLNIK,		    Ró¿a		  34	13.0
15. MKS "START",	    Lublin		  34	 8.0
16. MOK "BUDOPROJEKT",	    G³ogów		  33.5	10.0
17. UMKS "JACWIE¯",	    Suwa³ki		  33.5	10.0
18. LKS "ORKAN",	    Piekary ¦l±skie	  33.5	 9.0
19. UKS "EL-TUR" SP 3,	    Bogatynia	  33	12.0
20. KS "FART",		    Kielce		  33	11.0
21. KSZ "STILON II" - SP 13,  Gorzów		  33	10.0
22. MKS "EMDEK",	    Bydgoszcz	  32.5	10.0
23. UKS MDK,		    Radom		  32	11.0
24. OTSZ,		    Ostrów Wielkopolski 32	10.0
25. UKS HETMAN,		    Micha³owice	  32	10.0
26. UKS SUDETY,		    K³odzko		  31.5	 8.0
27. SZACHBEM,		    Warszawa		  29	 8.0
28. UMKS "NA PIÊTERKU",	    Poznañ		  29	 7.0
29. UKS "HETMAN KORONNY",   Trzebinia	  27	 7.0
30. AZS UMCS,		    Lublin		  24.5	 7.0
31. TOMASZOWSKI DOM KULTURY,  Tomaszów Lubelski  14	 1.0

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010