Liga Mazowiecka

Mazowsze 2003/2004

W sezonie 2003/2004 w Lidze Mazowieckiej startowa³y 22 zespo³y. Losowanie odby³o siê w dniu 22 wrze¶nia 2003
w siedzibie Mazowieckiego Zwi±zku Szachowego. Zgodnie z regulaminem uczestnicz±ce zespo³y rozegra³y 7 rund
systemem szwajcarskim, o awansie decydowa³y dodatkowe mecze w systemie pucharowym.

Dru¿yna klubu "Szachbem Warszawa" startowa³a w sk³adzie:

Lp.Imiê Nazwisko12458910Suma
1Arkadiusz Paterek10,510,50111017,0
2Micha³ Wengierow010 01100,50,54
3Wac³aw Rawicz-Galiñski 1        1
4Adam Gasik0,50   011013,5
5S³awomir Liberadzki10,5 0,50010,5104,5
6Dorota Rzepecka11010110,5116,5
7Dariusz Wojtyra1 10,500 10,515,0
8Pawe³ Ostrowski   00  1   1,0
9Dariusz Gasiorek   10,5     1,5
10Franciszek £adziñski  0       0
 Suma4,5423,50,536434,535

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010